خط نورد میلگرد شماره یک

تولید میلگرد آجدار و ساده از قط 10 تا 32 میلیمتر

ظرفیت 780 هزار تن در سال


خط نورد میلگرد شماره دو

تولید میلگرد آجدار و ساده از قط 10 تا 32 میلیمتر

ظرفیت 600 هزار تن در سال


خط نورد میلگرد شماره سه

تولید میلگرد آجدار و ساده از قط 10 تا 32 میلیمتر

ظرفیت 600 هزار تن در سال

خط نورد مقاطع شماره یک

توليد انواع تير آهن، ناوداني ، نبشي بال مساوی و نامساوي، ريل سبك

ظرفیت 520 هزار تن در سال


خط نورد مقاطع شماره دو

توليد انواع نبشي سبك

ظرفیت 520 هزار تن در سال

خط ذوب و ریخته گری شماره یک

توليد انواع انواع بيلت ، بلوم و شمش های ساختمانی

ظرفیت 200 هزار تن در سال


خط ذوب و ریخته گری شماره دو

توليد انواع انواع بيلت ، بلوم و شمش های ساختمانی

ظرفیت 500 هزار تن در سال

خط اکسیژن شماره یک

تولید گاز های صنعتی

ظرفیت اکسیژن : Oxygen 5,000 Nm3/h


خط اکسیژن شماره دو

تولید گاز های صنعتی

ظرفیت اکسیژن : Oxygen 1,000 Nm3/h